Cele

Kandydatów z KWW „Zmiana dla Rozwoju” łączy wspólny program, którego główny zrąb zawarliśmy w prezentacji – proszę kliknąć – Grabownica Starzeńska-1.
Jednak każdy z nas kandydujących stawia sobie indywidualne cele, które chciałby realizować jako radny miejski lub powiatowy. Wynikają one z potrzeb, jakie dostrzegamy w naszych miejscowościach oraz z tego, jakie zagadnienia są nam bliższe, jakie lepiej znamy.

Chciałabym Państwu przedstawić swoje cele, które chciałabym realizować:

Jako Radna Miasta i Gminy Brzozów zadbam o:

  • konsultacje społeczne i większy udział mieszkańców w decydowaniu o sprawach dotyczących naszej gminy;
  • obiektywny, jasny i pożyteczny przepływ informacji pomiędzy władzami samorządowymi i mieszkańcami,
  • budowanie marki ziemi brzozowskiej – promowanie walorów regionalnych (historii, tradycji, przyrody, produktów) i zachowanie dóbr kultury,
  • efektywną współpracę międzygminną i ponadgminną w celu rozwiązania wspólnych problemów i wyeksponowania wspólnych walorów,
  • poprawę funkcjonalności, doposażenie i modernizację miejsc i obiektów, które służą lokalnym społecznościom (np. szkół, przedszkoli, budynków wiejskich, placów),
  • poprawę wyglądu naszych miejscowości, a szczególnie miejsc, w których skupia się życie mieszkańców (ławki, kosze na śmieci, oświetlenie, utrzymanie porządku i zieleni),
  • zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w szczególności w okresach wolnych od zajęć szkolnych; dopasowaną do potrzeb ofertę sportowo-rekreacyjną,
  • wspieranie organizacji pozarządowych i oddolnych inicjatyw obywatelskich ukierunkowanych na kulturę, oświatę, sport i zdrowy tryb życia,
  • ochronę przyrody (m.in. likwidację dzikich wysypisk śmieci) i humanitarne traktowanie zwierząt.

Jednak przede wszystkim jako Radna Miasta i Gminy Brzozów będę stać na straży gospodarności władz, przejrzystości działań, braku poplecznictwa.

Zdaję sobie sprawę, że bez rozwiązania podstawowych problemów nie sposób iść dalej. Te podstawowe problemy to nadal niedostateczna infrastruktura drogowa (drogi gminne, chodniki, oświetlenie) i wodno-kanalizacyjna. Zapewniam, że będę te sprawy traktować priorytetowo, bo to podstawowy wyznacznik dobrych warunków życia mieszkańców.

Zachęcam do odwiedzenia profil naszego kandydata na burmistrza Brzozowa: Szymona Stapińskiego.

Na mojej stronie jest dostępna opcja komentowania. Zapraszam do rozmowy!

Ola Haudek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.